Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ_2015

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

: 108/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

 

ΠΛΗΡΟΦ.

: Θ.Αντωντζίκη

 

ΤΗΛΕΦΩΝO

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   

: 210-82.00.859

: 07/01/2015

 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης των Οχημάτων του Οργανισμού και της αστικής του ευθύνης καθ’όλο το έτος 2015 με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (λεπτομέρειες αναφέρονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή)

Προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών επιβαρύνσεων των ασφαλίστρων).

Στα πλαίσια αυτά καλείσθε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι τις 15/1/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στην Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, Αθήνα, ΤΚ 10682).

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.   η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α.ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ» με κεφαλαία γράμματα

β.   ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ’αριθμό 108/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./07.01.2015)

γ.   τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν :

α.   ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και τα αποδεικτικά της ικανότητας του προσφέροντος να αναλάβει τη ζητούμενη ασφαλιστική κάλυψη, κατά τα αναφερόμενα στη συνημμένη τεχνική περιγραφή.

β.   αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης και της συνημμένης σε αυτή τεχνικής περιγραφής με επ’αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της.

γ.   Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.

δ.   σφραγισμένος υποφάκελος στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ενώ εσωτερικά περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Επισημαίνεται ότι προσφορές που δεν θα υποβληθούν εγκαίρως και με την παραπάνω περιγραφόμενη μορφή, δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα αποσφραγιστεί ο υποφάκελος οικονομικής προσφοράς.


 

Η προσφορά θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή και θα αφορά την υλοποίηση της ανάθεσης με πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας. Σε περίπτωση που η τιμή μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους, για οποιοδήποτε λόγο, η συγκεκριμένη μεταβολή θα αναφέρεται ρητά ώστε να υπολογιστεί στην αξιολόγηση αλλιώς δεν θα ισχύει.

Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων, (θα αναφέρεται ξεχωριστά τόσο το καθαρό ασφάλιστρο όσο και το σύνολο των επιβαρύνσεων).

Η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται σε τρείς δόσεις και συγκεκριμένα στην αρχή κάθε τετραμήνου της ζητούμενης ασφαλιστικής κάλυψης. Η εξόφληση θα γίνεται σε εξήντα ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής που είναι η Διεύθυνση Διοικητικού του Ο.Α.Σ.Α.

Από την αμοιβή του αναδόχου Θα γίνει παρακράτηση 0,10% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15.9.2011.

Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

Η παρακολούθηση των εργασιών του αναδόχου και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, θα γίνεται με ευθύνη αρμοδίου Οργάνου του Ο.Α.Σ.Α. που είναι, όπως προαναφέρθηκε, η Διεύθυνση Διοικητικού του Ο.Α.Σ.Α.

Το Όργανο αυτό θα εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Α. για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση  συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.

Οι κυρώσεις αυτές και ειδικότερα οι επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες καθορίζονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή αλλά πέραν αυτών ο Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΑΣΑ γενικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από την Δ/νση Διοικητικού του ΟΑΣΑ, υπεύθυνη κα Ίρις Αντωνοπούλου τηλ. 210-8200971 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α.) επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης των Οχημάτων του Οργανισμού καθ’ όλο το έτος 2015  και συγκεκριμένα:

Α/Α

ΟΧΗΜΑ -  ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

1

Επιβατικό αυτοκίνητο τύπου FIAT DOPLO  ΚΗΙ 7035

Καλυπτόμενος κίνδυνος :

πυρκαϊά, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, επιβαίνοντες

Σωματική βλάβη

Υλικές ζημιές

 

 

 

6.000€

 

750.000€

750.000€

σταθμεύει  σε φυλασσόμενο χώρο

Β/Μ 10

ΗΡ 11

 

 

2

Επιβατικό αυτοκίνητο τύπου VW

(9 θέσεων)   ΚΗΙ 7099

Καλυπτόμενος κίνδυνος :

πυρκαϊά, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, επιβαίνοντες

Σωματική βλάβη

Υλικές ζημιές

 

 

 

10.000€

 

750.000€

750.000€

σταθμεύει  σε φυλασσόμενο χώρο

Β/Μ 10

ΗΡ 14

 

 

3

Επιβατικό αυτοκίνητο τύπου FORD minibus  ΚΗΙ 1705

Καλυπτόμενος κίνδυνος :

πυρκαϊά, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, επιβαίνοντες

Σωματική βλάβη

Υλικές ζημιές

 

 

 

6.000€

 

750.000€

750.000€

σταθμεύει  σε φυλασσόμενο χώρο

Β/Μ 10

ΗΡ 17

 

 

4

Επιβατικό αυτοκίνητο τύπου ΤΖΙΠ (4Χ4) SUZUKI, μοντέλο JIMNY 1,3 JLX VVT SRORT  ΚΗΙ 9911

Καλυπτόμενος κίνδυνος :

πυρκαϊά, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων,  επιβαίνοντες

Σωματική βλάβη

Υλικές ζημιές

 

 

 

 

 

8.000

 

750.000€

750.000€

 

σταθμεύει  σε φυλασσόμενο χώρο

Β/Μ 10

ΗΡ 11

  5

Επιβατικό αυτοκίνητο τύπου ΤΖΙΠ (4Χ4) SUZUKI, μοντέλο GRANT VITARA 2,0 WAGON   ΚΗΙ 9733

Καλυπτόμενος κίνδυνος :

πυρκαϊά, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων,  επιβαίνοντες

Σωματική βλάβη

Υλικές ζημιές

 

 

 

 

 

10.000€

750.000€

750.000€

σταθμεύει  σε φυλασσόμενο χώρο

Β/Μ 10

ΗΡ 11

 

 

6

Γερανοφόρο αυτοκίνητο τύπου MITSUBISHI  ΚΗΙ 1820

Καλυπτόμενος κίνδυνος :

πυρκαϊά, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, επιβαίνοντες, ζημιές προκαλούμενες στο μεταφερόμενο όχημα.

Σωματική βλάβη προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

Υλικές ζημιές προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

 

 

 

 

10.000€

 

750.000€

 

750.000€

σταθμεύει  σε φυλασσόμενο χώρο

Β/Μ 10

ΗΡ 27

 

 

7

Γερανοφόρο αυτοκίνητο τύπου  MITSUBISHI  ΚΗΙ 1821

Καλυπτόμενος κίνδυνος :

πυρκαϊά, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, επιβαίνοντες, ζημιές προκαλούμενες στο μεταφερόμενο όχημα.

Σωματική βλάβη προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

Υλικές ζημιές προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

 

 

 

10.000€

 

 

750.000€

 

750.000€

σταθμεύει  σε φυλασσόμενο χώρο

Β/Μ 10

ΗΡ 27

 

 

8

Γερανοφόρο αυτοκίνητο τύπου  MITSUBISHI  ΚΗΙ 1822

Καλυπτόμενος κίνδυνος :

πυρκαϊά, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, επιβαίνοντες, ζημιές προκαλούμενες στο μεταφερόμενο όχημα.

 

Σωματική βλάβη προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

Υλικές ζημιές προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

 

 

 

 

 

10.000€

 

750.000€

 

750.000€

σταθμεύει  σε φυλασσόμενο χώρο

Β/Μ 10

ΗΡ 27

 

 

9

Γερανοφόρο αυτοκίνητο τύπου  MITSUBISHI  ΚΗΙ 1823

Καλυπτόμενος κίνδυνος :

πυρκαϊά, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, επιβαίνοντες, ζημιές προκαλούμενες στο μεταφερόμενο όχημα.

Σωματική βλάβη προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

Υλικές ζημιές προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

 

 

 

10.000€

 

750.000€

 

 

750.000€

σταθμεύει  σε φυλασσόμενο χώρο

Β/Μ 10

ΗΡ 27

 

 

10

Γερανοφόρο αυτοκίνητο τύπου  MITSUBISHI  ΚΗΙ 1824

Καλυπτόμενος κίνδυνος :

πυρκαϊά, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, επιβαίνοντες, ζημιές προκαλούμενες στο μεταφερόμενο όχημα.

Σωματική βλάβη προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

Υλικές ζημιές προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

 

 

 

10.000€

 

 

750.000€

750.000€

σταθμεύει  σε φυλασσόμενο χώρο

Β/Μ 10

ΗΡ 27

 

 

11

Γερανοφόρο αυτοκίνητο τύπου  MITSUBISHI  ΚΗΙ 1825

Καλυπτόμενος κίνδυνος :

πυρκαϊά, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, επιβαίνοντες, ζημιές προκαλούμενες στο μεταφερόμενο όχημα.

Σωματική βλάβη προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

Υλικές ζημιές προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

 

 

 

10.000€

 

 

750.000€

 

750.000€

 

 

σταθμεύει  σε φυλασσόμενο χώρο

Β/Μ 10

ΗΡ 27

 

 

12

Γερανοφόρο αυτοκίνητο τύπου  MITSUBISHI  ΚΗΙ 1826

Καλυπτόμενος κίνδυνος :

πυρκαϊά, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, επιβαίνοντες, ζημιές προκαλούμενες στο μεταφερόμενο όχημα.

Σωματική βλάβη προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

Υλικές ζημιές προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

 

 

 

10.000€

 

 

750.000€

 

750.000€

σταθμεύει  σε φυλασσόμενο χώρο

Β/Μ 10

ΗΡ 27

 

 

13

Γερανοφόρο αυτοκίνητο τύπου  MITSUBISHI  ΚΗΙ 1827

Καλυπτόμενος κίνδυνος :

πυρκαϊά, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, επιβαίνοντες, ζημιές προκαλούμενες στο μεταφερόμενο όχημα.

Σωματική βλάβη προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

Υλικές ζημιές προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

 

 

 

 

10.000€

 

750.000€

 

750.000€

σταθμεύει  σε φυλασσόμενο χώρο

Β/Μ 10

ΗΡ 27

 

 

14

Γερανοφόρο αυτοκίνητο τύπου  MITSUBISHI  ΚΗΙ 1828

Καλυπτόμενος κίνδυνος :

πυρκαϊά, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, επιβαίνοντες, ζημιές προκαλούμενες στο μεταφερόμενο όχημα.

Σωματική βλάβη προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

Υλικές ζημιές προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

 

 

 

 

10.000€

 

750.000€

 

750.000€

σταθμεύει  σε φυλασσόμενο χώρο

Β/Μ 10

ΗΡ 27

 

 

15

Γερανοφόρο αυτοκίνητο τύπου  MITSUBISHI  ΚΗΙ 1805

Καλυπτόμενος κίνδυνος :

πυρκαϊά, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, επιβαίνοντες, ζημιές προκαλούμενες στο μεταφερόμενο όχημα.

 

Σωματική βλάβη προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

Υλικές ζημιές προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

 

 

 

 

10.000€

 

 

750.000€

 

750.000€

 

σταθμεύει σε φυλασσόμενο χώρο

Β/Μ 10

ΗΡ 27

 

 

16

Γερανοφόρο αυτοκίνητο τύπου  IVECO DAILY 2000  ΚΗΙ 5876

Καλυπτόμενος κίνδυνος :

πυρκαϊά, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, επιβαίνοντες, ζημιές προκαλούμενες στο μεταφερόμενο όχημα.

Σωματική βλάβη προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

Υλικές ζημιές προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

 

 

 

 

15.000€

 

750.000€

 

750.000€

σταθμεύει  σε φυλασσόμενο χώρο

Β/Μ 10

ΗΡ 18

 

 

17

Γερανοφόρο αυτοκίνητο τύπου  IVECO DAILY 2000  ΚΗΙ 5877

Καλυπτόμενος κίνδυνος :

πυρκαϊά, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, επιβαίνοντες, ζημιές προκαλούμενες στο μεταφερόμενο όχημα.

Σωματική βλάβη προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

Υλικές ζημιές προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

 

 

 

15.000€

 

 

750.000€

 

750.000€

σταθμεύει σε φυλασσόμενο χώρο

Β/Μ 10

ΗΡ 18

 

 

18

Γερανοφόρο αυτοκίνητο τύπου  IVECO DAILY 2000  ΚΗΙ 5878

Καλυπτόμενος κίνδυνος :

πυρκαϊά, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, επιβαίνοντες, ζημιές προκαλούμενες στο μεταφερόμενο όχημα.

Σωματική βλάβη προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

Υλικές ζημιές προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

 

 

 

 

15.000€

 

750.000€

 

750.000€

σταθμεύει  σε φυλασσόμενο χώρο

Β/Μ 10

ΗΡ 18

 

 

19

 

Γερανοφόρο αυτοκίνητο τύπου  IVECO DAILY 2000  ΚΗΙ 5879

Καλυπτόμενος κίνδυνος :

πυρκαϊά, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, επιβαίνοντες, ζημιές προκαλούμενες στο μεταφερόμενο όχημα.

Σωματική βλάβη προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

Υλικές ζημιές προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

 

 

 

 

 

15.000€

 

 

750.000€

 

750.000€

 

σταθμεύει σε φυλασσόμενο χώρο

Β/Μ 10

ΗΡ 18

 

 

20

Γερανοφόρο αυτοκίνητο τύπου  IVECO DAILY 2000  ΚΗΙ 5880

Καλυπτόμενος κίνδυνος :

πυρκαϊά, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, επιβαίνοντες, ζημιές προκαλούμενες στο μεταφερόμενο όχημα.

Σωματική βλάβη προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

Υλικές ζημιές προκαλούμενη από το όχημα ή το μεταφερόμενο φορτίο

 

 

 

 

 

15.000€

 

750.000€

750.000€

σταθμεύει  σε φυλασσόμενο χώρο

Β/Μ 10

ΗΡ 18

 

·   Τα Γερανοφόρα οχήματα έχουν παραχωρηθεί, λόγω χρησιδανείου προς χρήση στην Ο.ΣΥ Α.Ε..

·   Από το σύνολο των γερανοφόρων αυτοκινήτων ο ΟΑΣΑ μπορεί να μην ασφαλίσει κάποια από αυτά.

Κριτήριο κατακύρωσης της συγκεκριμένης ανάθεσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

Ο προϋπολογισμός της υπόψη ανάθεσης είναι μέχρι 30.000,00 ΕΥΡΩ για ένα (1) έτος (συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών επιβαρύνσεων των ασφαλίστρων).

Η εκτέλεση των υπό ανάθεση υπηρεσιών (χάριν συντομίας «το έργο») η οποία θα γίνεται με δαπάνες και για λογαριασμό του Ο.Α.Σ.Α., θα διεξαχθεί με τους όρους που περιγράφονται παρακάτω.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

Η ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων στοιχείων θα γίνει με τους ειδικότερους για κάθε περίπτωση όρους.

3. Βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές όλες οι νόμιμα λειτουργούσες ασφαλιστικές εταιρείες ή συμπράξεις αυτών, εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις που αναφέρονται κατά περίπτωση στην παρούσα διακήρυξη ή καθορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Δηλώνεται ρητά ότι δεκτές θα γίνονται οι προσφορές που θα δίνουν συγκεκριμένες ασφαλιστικές λύσεις ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ που ζητάει ο Ο.Α.Σ.Α. σύμφωνα με  τους προαναφερθέντες αναλυτικούς πίνακες ασφάλισης. Ακόμα δηλώνεται ότι εφόσον δεν δίδεται ενιαία τιμή για την ετήσια κάλυψη όλων των προς ασφάλιση οχημάτων της ιδίας κατηγορίας ή εφόσον δεν δίνεται ενιαία τιμή (ως ποσοστό επί της ασφαλιζόμενης αξίας) για την ετήσια κάλυψη έναντι κινδύνων πυρκαϊάς - τρομοκρατικών και κακόβουλων ενεργειών –σεισμού - πλημμύρας, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προσφορά των συμμετεχουσών εταιρειών στον παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τη σχετική οικονομική προσφορά όσο και την τεχνική προσφορά κατά τα προβλεπόμενα στο έγγραφο πρόσκλησης συμμετοχής στο διαγωνισμό (108/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./07.01.2015).

Δεδομένου ότι βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί η απόδειξη της ικανότητας του προσφέροντος να αναλάβει τη ζητούμενη ασφαλιστική κάλυψη, η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει τόσο τα απαραίτητα στοιχεία ανάλογων υπηρεσιών που έχει αναλάβει ο προσφέρων και υπόδειγμα του προς υπογραφή ασφαλιστηρίου συμβολαίου, όσο και τα παραστατικά που επιβεβαιώνουν τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες δυνατότητες ανάληψης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και συγκεκριμένα :

A.   Kατάλληλα δικαιολογητικά των αρμοδίων Κρατικών Υπηρεσιών από τα οποία θα προκύπτει ότι η εταιρεία λειτουργεί νόμιμα στο πλαίσιο του κωδικοποιημένου ΝΔ 400/1970 όπως ισχύει σήμερα.

Β.   Βεβαιώσεις από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., την αρμόδια Υπηρεσία  του Ι.Κ.Α. από το Επικουρικό Κεφάλαιο κ.λ.π., για τυχόν οφειλές προς αυτούς.

Γ.   Αντίγραφο ισολογισμού της τελευταίας χρήσης.

Δ.   Επίσημα έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι αντασφαλίστριες εταιρείες. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος της ασφάλισης που θα ανακηρυχθεί από το διαγωνισμό θα αναλάβει ρητά την υποχρέωση όπως καθόλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστικού συμβολαίου η εταιρεία του καλύπτεται από αντασφαλίστρια Εταιρεία, για βλάβες τρίτων και επιβαινόντων στα οχήματα.


 

 

1.   Χρόνος υλοποίησης έργου

Ο χρόνος που ο ανάδοχος θα καλύπτει ασφαλιστικά τα Οχήματα του Ο.Α.Σ.Α. ορίζεται σε ένα έτος (1/2/2015 έως 31/1/2016).

5. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ :

Η τιμή προσφοράς θα δίνεται αφενός για το σύνολο του έργου (ετήσια ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβανομένου τόσο του καθαρού ασφαλίστρου όσο και του συνόλου των επιβαρύνσεών του) και αφετέρου για κάθε ένα από τα καλυπτόμενα Οχήματα,  με βάση κάθε φορά τον παρακάτω πίνακα:

 

Προσφερόμενο ετήσιο καθαρό ασφάλιστρο για την ασφαλιστική κάλυψη του Οχήματος  «Α/Α .........» έναντι κινδύνου .........................

 

Αναλυση επιβαρύνσεων ασφαλίστρου

 

Σύνολο προσφερόμενου ασφαλίστρου

 

 

Κάθε προσφορά θα ανταποκρίνεται σε μία ασφαλιστική εταιρεία. Δεν είναι αποδεκτό για μια ασφαλιστική εταιρεία να καταθέτει πχ δύο ή τρείς εναλλακτικές προσφορές.

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ:

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η προσφερόμενη χαμηλότερη συνολική τιμή, μεταξύ των αποδεκτών προσφορών, δηλαδή των προσφορών που εκπληρώνουν όλους τους όρους της παρούσας, οι οποίοι θεωρούνται απαράβατοι.

Ο διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί σαν μειοδότης και δεν προσκομίσει υπογεγραμμένο μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στην εταιρεία του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, ύστερα από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις. Διευκρινίζεται ότι σε αυτή την περίπτωση ο Ο.Α.Σ.Α. θα είναι ελεύθερος να επιλέξει άλλη προσφορά ή να προβεί σε επανάληψη του διαγωνισμού, ο δε μειοδότης που δεν προσήλθε προς υπογραφή της σύμβασης θα ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκύψει σε βάρος του Ο.Α.Σ.Α. είτε απο τη διαφορά της  τιμής της προσφοράς του και της τιμής προσφοράς άλλου μειοδότη είτε από τη διαφορά τιμής που θα προκύψει από την επανάληψη του διαγωνισμού που θα γίνει σε βάρος του, διατηρουμένου παράλληλα του δικαιώματος του Ο.Α.Σ.Α. να αξιώσει την επανόρθωση κάθε άλλης θετικής ή αποθετικής ζημίας του.

7.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :

Οι βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου κατά την διάρκεια παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών του εντοπίζονται στο γεγονός ότι οφείλει να συνεργάζεται για την τακτοποίηση των εκ του Νόμου προβλεπομένων υποχρεώσεών του με τις αρμόδιες προς τούτο Υπηρεσίες του Ο.Α.Σ.Α., να ανταποκρίνεται άμεσα στην πληρωμή των οφειλομένων αποζημιώσεων και να τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας τόσο σε ότι αφορά τα στοιχεία που του παραδίδει ο Ο.Α.Σ.Α. όσο και τα στοιχεία των από μέρους του παρεχομένων υπηρεσιών.


 

Στην αμοιβή του αναδόχου θα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες (κάθε μορφής) που θα αφορούν την παροχή των υπηρεσιών του και δεν θα δικαιούται να απαιτήσει οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή πλην των περιπτώσεων της υποχρεωτικής εκ του Νόμου αναπροσαρμογής των ορίων ασφαλιστικής κάλυψης έναντι συγκεκριμένων κινδύνων.

8. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Εάν οι προς ανάθεση υπηρεσίες δεν πραγματοποιηθούν με βάση τους παραπάνω αναφερθέντες όρους θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα και λοιπές κυρώσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α. (άρθρα 39 έως 41 και 45 έως 47 της υπ\' αριθμό Α12681/934/2.1.2001 κοινής απόφασης των Υπ. Ανάπτυξης και Μεταφορών-Επικοινωνιών, ΦΕΚ 333 Β/28.3.2001) και την αντίστοιχη ασφαλιστική νομοθεσία.

Σε σχέση με τα παραπάνω διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των ποσών που οφείλει κατά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα υπογραφεί ο ανάδοχος του υπόψη έργου ή σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή μη καλής εκτέλεσης οποιουδήποτε από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο Ο.Α.Σ.Α., με την προυπόθεση ότι δεν ορίζεται οτιδήποτε διαφορετικό από την κείμενη Νομοθεσία, έχει τα παρακάτω δικαιώματα :

α.   να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον  παραπάνω ανάδοχο

β.   να απαιτήσει τους τόκους υπερημερίας που αναλογούν σε  κάθε μέρα καθυστέρησης απόδοσης των ποσών που οφείλει  ο ανάδοχος

γ.   να απαιτήσει με κάθε νόμιμο μέσο την επανόρθωση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του.

Σε περίπτωση διακοπής του συμβολαίου ασφάλισης κατ\'εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων προηγείται έγγραφη ειδοποίηση  του Ο.Α.Σ.Α. προς τον ανάδοχο τριάντα μέρες πριν την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης. Με την παρέλευση και της  30ης ημέρας από της ειδοποιήσεως παύει η ισχύς της ασφάλισης και ουδεμία απαίτηση ή αξίωση διατηρεί ο ανάδοχος απέναντι του Ο.Α.Σ.Α.

Σε περίπτωση διαφορών, ως προς τη διακήρυξη και τη σύμβαση,  ο μειοδότης υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας του Οργανισμού. Στη σύμβαση, μπορεί να ορισθεί, για την επίλυση διαφορών, αντί της προσφυγής στα Δικαστήρια η  προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία, που θα ορίζεται  από την ισχύουσα, κάθε φορά, σχετική νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση οι αποφάσεις της διαιτησίας, θα είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλομένους.

9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, είναι δακτυλογραφημένα και συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Μέχρι την υπογραφή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με τον αναδειχθησόμενο μειοδότη του διαγωνισμού, ο Οργανισμός απαλλάσσεται οποιασδήποτε τυχόν μορφής ευθύνης, από διαπραγματεύσεις, τόσον απέναντί του, όσο και απέναντι οποιουδήποτε άλλου που πήρε μέρος στο διαγωνισμό. Ακόμα ο Ο.Α.Σ.Α. επιφυλάσσει σε αυτόν το δικαίωμα να απορρίψει μία ή και όλες τις προσφορές σε περίπτωση που κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο, ή και να ακυρώσει το διαγωνισμό αν κρίνει ότι οι προσφορές είναι τεχνικά μη αποδεκτές ή οικονομικά ασύμφορες. Κάθε τροποποίηση των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που θα καταρτισθεί θα γίνεται μόνο εγγράφως.

Ο Οργανισμός και ο μειοδότης, που θα αναδειχθεί από το διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν πλήρη γνώση των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που θα καταρτισθεί.


Για το λόγο αυτό υπόδειγμα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που θα υπογραφεί, όπως προαναφέρθηκε, θα υποβληθεί μέσα στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς.

Αποκλείεται η διάρρηξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που θα υπογραφεί από τον μειοδότη, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, επειδή θα είναι αποτέλεσμα ελεύθερης θέλησής του και θα έχει πλήρη γνώση των πραγμάτων και υποχρεώσεών του, πλην  της περίπτωσης, κατά την οποία ο Οργανισμός αποδεδειγμένα και αδικαιολόγητα δεν θα συμμορφούται προς τις υποχρεώσεις του, που θα απορρέουν από τη σύμβαση που θα καταρτισθεί.

Απαλλαγή από τα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας, αναγνωριζομένη από αυτά εγγράφως. Στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, εντάσσεται και η περίπτωση δημιουργίας Ασφαλιστικής εταιρείας από τον Ο.Α.Σ.Α. στα  πλαίσια των αναφερομένων στο άρθρο 5, παρ.1 του Ν.2175/93 (ΦΕΚ 211 Τεύχος Α της 22.12.1993) οπότε ο Ο.Α.Σ.Α. δικαιούται να απαιτήσει διακοπή της ασφάλισης.

Απαγορεύεται από τον ανάδοχο του υπό ανάθεση έργου η υποκατάστασή του στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα καταρτισθεί, σε οποιοδήποτε μέρος αυτού, από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς τη γραπτή και ρητή συγκατάθεση του Οργανισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Οργανισμός θα δικαιούται να καταγγείλει το συμβόλαιο και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, οπότε επέρχονται σε βάρος αυτού οι συνέπειες που απορρέουν από το συμβόλαιο και το νόμο.

Κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή άλλου φορέα, που επιβάλλεται με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις και δεν βαρύνει σύμφωνα με το Νόμο τον Ο.Α.Σ.Α., βαρύνει τον ανάδοχο της υπό ανάθεση ασφαλιστικής κάλυψης.