Δελτία Τύπου
Δελτία ΤύπουΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμπεράσματα για την οικονομική απόδοση για το σύνολο των εταιριών στο σύστημα αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας και την τεκμηρίωση συμπερασμάτων για την οικονομική απόδοση  για το σύνολο των εταιριών στο σύστημα αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα επισυνάπτονται τα προσωρινά αποτελέσματα λειτουργίας (προ φόρων, τόκων, προβλέψεων και αποσβέσεων) για το 1ο τρίμηνο του 2011.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


σε ευρώ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Α\' ΤΡΙΜΗΝΟ 2009

Α\' ΤΡΙΜΗΝΟ 2010

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2010/2009

Α\' ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011/2010

Ε Σ Ο Δ Α

 

 

 

 

 

Aπό πωλήσεις υπηρεσιών

(δεν συμπεριλαμβάνονται φόροι) (1)

80.285.560

75.661.743

-5,8%

67.919.114

-10,2%

Λοιπά έσοδα λειτουργίας

(Έσοδα κεφαλαίων, διαφημίσεων,Ιδιοπαραγωγή κ.λ.π)

4.187.033

4.481.077

7,0%

3.712.903

-17,1%

Ι. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(ΑΠO ΕΡΓΟ)

84.472.592

80.142.819

-5,1%

71.632.017

-10,6%

Κρατική Επιδότηση Υπ. Οικονομικών

96.342.014

86.877.048

-9,8%

41.157.080

-52,6%

ΙΙ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

180.814.606

167.019.868

-7,6%

112.789.097

-32,5%

ΕΞΟΔΑ

 

 

 

0

 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

129.933.979

137.418.044

5,8%

98.319.844

-28,5%

Καύσιμα (Ρεύμα έλξης ΗΣΑΠ-ΗΛΠΑΠ-ΜΕΤΡΟ)

13.694.854

14.698.786

7,3%

14.235.451

-3,2%

Ανταλλακτικά

5.927.308

4.467.835

-24,6%

3.270.956

-26,8%

Παροχές τρίτων (ΔΕΗ,ΟΤΕ,Ενοίκια, Ασφάλιστρα,Επισκευές, Συντηρήσεις κ.α.)

14.393.477

14.687.182

2,0%

13.175.500

-10,3%

Αμοιβές Τρίτων Από Υπηρεσίες

2.298.511

1.639.435

-28,7%

2.189.479

33,6%

Φόροι & Τέλη

4.264.258

3.878.063

-9,1%

3.044.621

-21,5%

Διάφορα έξοδα

3.969.236

4.270.631

7,6%

3.041.165

-28,8%

ΙΙΙ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

174.481.622

181.059.976

3,8%

137.277.015

-24,2%

ΙV. ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΚΡΑΤ. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ) (Ι. - ΙΙΙ)

-90.009.029

-100.917.157

12,1%

-65.644.997

-35,0%

V. ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΚΡΑΤ. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ) (ΙΙ. - ΙΙΙΙ)

6.332.984

-14.040.108

-321,7%

-24.487.918

74,4%


(1)Σημειώνεται ότι :

α. Το 2009, ΦΠΑ 9%

β. Το 2010, ΦΠΑ 9% (Από1/1 έως 14/3), 10% (Από 15/3 εως 30/6 ) ,11% (Από1/7/ έως 31/12)

γ. Το 2011, ΦΠΑ 13%


Αξιοσημείωτο είναι ότι συγκριτικά με τα έτη 2010 και 2011, στο πρώτο τρίμηνο καταγράφεται 24% συνολική μείωση των εξόδων λειτουργίας. Έτσι, το οικονομικό έλλειμμα λειτουργίας έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το 2009 και 2010 (-35%). Υπογραμμίζεται ότι η εταιρία ΟΑΣΑ ΑΕ ήδη από τα τέλη του 2010 εμφανίζει λειτουργικό πλεόνασμα και η καθαρή της θέση ενισχύεται σημαντικά στο πρώτο τρίμηνο του 2011 (βελτίωση οικονομικού αποτελέσματος +217% συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2010).

Θα πρέπει να συνυπολογισθεί ότι οι περικοπές από την κρατική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010 υπερβαίνουν το 52%. Επομένως, αν υπήρχε στο 2011 η αντίστοιχη οικονομική επιδότηση ή κρατική ενίσχυση σε σχέση με το 2010, τότε οι περισσότερες εταιρίες παροχής συγκοινωνιακού έργου θα ήταν πλεονασματικές και με συμψηφισμό των αποτελεσμάτων στο σύνολο των εταιριών του ομίλου ΟΑΣΑ δεν θα παρουσιαζόταν οικονομικό έλλειμμα στις αστικές συγκοινωνίες.

Αναφορικά με τα έσοδα από κόμιστρο (εισιτήρια και κάρτες), θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι από το 2009 έως το 2011 αυξήθηκε ο Φ.Π.Α. κατά 4% (από 9% σε 13%), περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τα έσοδα των εταιριών αστικών συγκοινωνιών. Επιπλέον, αναφορικά με το πρώτο τρίμηνο του έτους θα πρέπει να σημειωθεί ότι:

1.      Οι μήνες Ιανουάριος και Φεβρουάριος αποτέλεσαν περίοδο με συνεχιζόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις στο σύνολο των αστικών συγκοινωνιών λόγω της κατάθεσης και ψήφισης του νέου νόμου για την εξυγίανση των εταιριών παροχής συγκοινωνιακού έργου.

2.      Ο μήνας Μάρτιος αποτέλεσε τον πρώτο μήνα πλήρους εφαρμογής της νέας τιμολογιακής πολιτικής για τα κόμιστρα των αστικών συγκοινωνιών στο λεκανοπέδιο

Τα παραπάνω δεδομένα είχαν ως αποτέλεσμα την σημαντική επιδείνωση στον τομέα των εσόδων στους 2 πρώτους μήνες του 2011. Όμως στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, που η κατάσταση ομαλοποιήθηκε, καταγράφεται σημαντική βελτίωση των εσόδων που εξελίσσεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

(σε ευρώ)

 

Μεταβολή

 

2009

2010

2011

2011/2010

ΙΑΝ

23.518.060,53

21.164.654,98

17.590.468,35

-16,9

ΦΕΒ

23.684.304,73

20.185.140,35

20.326.310,03

-0,7

ΜΑΡ

24.058.626,71

22.318.812,03

24.023.344,19

+7,6

ΑΠΡ

23.242.078,55

20.269.345,93

24.049.795,07

+18,7

(προ φόρων)

Συμπερασματικά, η αύξηση των εσόδων σε συνδυασμό με τη μείωση του λειτουργικού κόστους των εταιριών παροχής συγκοινωνιακού έργου, καθώς και τα ιστορικά δεδομένα της ζήτησης για μετακίνηση και την εφαρμογή μέτρων ελέγχου της λαθρεπιβίβασης, αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντικές βελτιώσεις και βιώσιμα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΑΣΑ και των εταιριών Συγκοινωνιακού έργου στο τρίμηνο Μαρτίου-Απριλίου – Μάιου, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που αποτελεί και το πρώτο τρίμηνο υλοποίησης του νέου νόμου για την εξυγίανση των αστικών συγκοινωνιών στην πρωτεύουσα.

Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ISO 9001:2008 Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185