Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)

Αρ. Διακήρυξης (9/2019) ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.), σε θέματα Εμπορικής Πολιτικής και Παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης» Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Προϋπολογισμός: 450.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. Διαδικασία Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία. Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Καταληκτική ημερ/νία υποβολής προσφορών: 23/12/2019, 14:00

Η αναλυτική διακήρυξη σε μορφή pdf