Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Καμπάνια για την ενίσχυση της χρήσης της ATH.ENA CARD»

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιών «Καμπάνια για την ενίσχυση της χρήσης της ATH.ENA CARD» Προϋπολογισμός 40.000,00 € πλέον ΦΠΑΗ αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αντικείμενο « Καμπάνια για την ενίσχυση της χρήσης της ATH.ENA CARD» σε μορφή pdf