Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (15-2018)

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών

«Μελέτη / εμπειρογνωμοσύνη αξιολόγησης υφιστάμενου συγκοινωνιακού δικτύου και προδιαγραφής παρεμβάσεων για την ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς», προϋπολογισμού 80.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 19.200,00 €, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 99.200,00 €. Το αντικείμενο της σύμβασης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 71621000-7

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓ. ΣΥΓΚΟΙΝ. ΜΕΛΕΤΗ. 12.9.2018