Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

«Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Καρτών», που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»


Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Προϋπολογισμός: 5.000.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. Διαδικασία Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής. Καταληκτική ημερ/νία υποβολής προσφορών: 2/7/2018 Χρηματοδότηση: Ίδια κεφάλαια εταιρειών Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. CPV: 30237131-6

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf


29.06.2018 : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2018